Yekun nəticələr

Ümumxalq səsverməsinə çıxarılmış Referendum Aktının layihəsinə
uyğun hər bir hissə üzrə səsvermənin nəticələri

 

Sıra nömrəsi Hissələrin adları Lehinə Əleyhinə Etibarsız

1

  9-cu maddənin I hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
  “I. Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr yaradır. Silahlı Qüvvələr Azərbaycan Ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən ibarətdir.”.

3113754
84.81%

319888
8.71%

237632
6.48%

2

  24-cü maddədə:
  2.1. I və II hissələr, müvafiq olaraq, II və III hissələr hesab edilsin və həmin maddəyə aşağıdakı məzmunda I hissə əlavə edilsin:
  “I. İnsan ləyaqəti qorunur və ona hörmət edilir.”;
  2.2. III hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
  “Hüquqlardan sui-istifadəyə yol verilmir.”.

3119235
84.96%

317129
8.64%

234910
6.40%

3

  25-ci maddədə:
  3.1. III hissənin birinci cümləsində “milliyyətindən” sözü “etnik mənsubiyyətindən” sözləri ilə, ikinci cümləsində “milli” sözü “etnik” sözü ilə əvəz edilsin;
  3.2. aşağıdakı məzmunda VI hissə əlavə edilsin:
  “VI. Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar.”.

3122072
85.04%

314003
8.55%

235199
6.41%

4

  29-cu maddədə:
  4.1. V hissə VII hissə hesab edilsin;
  4.2. aşağıdakı məzmunda V və VI hissələr əlavə edilsin:
  “V. Xüsusi mülkiyyət sosial öhdəliklərə səbəb olur.
  VI. Sosial ədalət və torpaqlardan səmərəli istifadə məqsədi ilə torpaq üzərində mülkiyyət hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər.”.

3132788
85.33%

310355
8.45%

228131
6.22%

5

  32-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda VI, VII və VIII hissələr əlavə edilsin:
  “VI. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, üçüncü şəxslər haqqında məlumat almaq məqsədi ilə elektron formada və ya kağız üzərində aparılan informasiya ehtiyatlarına daxil olmaq qadağandır.
  VII. Məlumatın aid olduğu şəxsin buna razılığını aşkar ifadə etdiyi hallar, ayrı-seçkiliyə yol verməmək şərtilə anonim xarakterli statistik məlumatların emalı və qanunun yol verdiyi digər hallar istisna olmaqla, informasiya texnologiyalarından şəxsi həyata, o cümlədən əqidəyə, dini və etnik mənsubiyyətə dair məlumatların açıqlanması üçün istifadə edilə bilməz.
  VIII. Fərdi məlumatların dairəsi, habelə onların emalı, toplanması, ötürülməsi, istifadəsi və mühafizəsi şərtləri qanunla müəyyən edilir.”.
  

3131461
85.30%

306248
8.34%

233565
6.36%

6

  36-cı maddədə:
  6.1. II hissədən “və digər silahlı birləşmələrdə” sözləri çıxarılsın;
  6.2. aşağıdakı məzmunda IV hissə əlavə edilsin:
  “IV. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, lokaut qadağandır.”.
  

3135669
85.41%

309285
8.42%

226320
6.17%

7

  47-ci maddənin III hissəsində “sosial” sözündən sonra “və hər hansı digər meyara əsaslanan” sözləri əlavə edilsin.
  

3202112
87.22%

271128
7.39%

198034
5.39%

8

  49-cu maddənin II hissəsində “etməklə” sözündən sonra “, ictimai qaydanı və ya ictimai əxlaqı pozmamaq şərtilə,” sözləri əlavə edilsin.

3097400
84.37%

327874
8.93%

246000
6.70%

9

  53-cü maddənin I hissəsində “heç bir halda” sözləri çıxarılsın və “vətəndaşlığından” sözündən sonra “(onun qanunla müəyyən edilmiş itirilmə halları istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

3197050
87.08%

272921
7.43%

201303
5.49%

10

  56-cı maddənin III hissəsində “seçkilərdə iştirak etmək” sözləri “seçilmək” sözü ilə əvəz edilsin.

3204739
87.29%

271048
7.38%

195487
5.33%

11

  57-ci maddənin I hissəsinə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
  “Hərbi qulluqçular bu hüquqdan yalnız fərdi qaydada istifadə edə bilərlər.”.

3203329
87.25%

270301
7.36%

197644
5.39%

12

  58-ci maddənin IV hissəsinin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
  “Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hər hansı hissəsində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi, cinayət hesab edilən digər məqsədlər güdən və ya cinayətkar üsullardan istifadə edən birliklər qadağandır.”.
  

3207406
87.36%

269541
7.34%

194327
5.30%

13

  59-cu maddədə:
  13.1. maddənin mətni I hissə hesab edilsin və həmin hissədən “qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada” sözləri çıxarılsın;
  13.2. aşağıdakı məzmunda II hissə əlavə edilsin:
  “II. Dövlət sahibkarlıq sahəsində yalnız dövlət maraqlarının, insan həyatının və sağlamlığının müdafiəsi ilə bağlı tənzimləməni həyata keçirir.”.

3161644
86.12%

288735
7.86%

220895
6.02%

14

  60-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
  “Maddə 60. Hüquq və azadlıqların inzibati və məhkəmə təminatı
  I. Hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.
  II. Hər kəsin hüququ var ki, onun işinə qərəzsiz yanaşılsın və həmin işə inzibati icraat və məhkəmə prosesində ağlabatan müddətdə baxılsın.
  III. Hər kəsin inzibati icraat və məhkəmə prosesində dinlənilmək hüququ vardır.
  IV. Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların, hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.”.

3065840
83.51%

345608
9.41%

259826
7.08%

15

  68-ci maddədə:
  15.1. maddənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
  “Özbaşınalıqdan müdafiə və vicdanlı davranış hüququ”;
  15.2. I və II hissələr, müvafiq olaraq, II və III hissələr hesab edilsin;
  15.3. aşağıdakı məzmunda I və IV hissələr əlavə edilsin:
  “I. Hər kəsin dövlət orqanlarının ona münasibətdə özbaşınalığı istisna edən vicdanlı davranışına hüququ vardır.”;
  “IV. Dövlət, dövlət qulluqçuları ilə birlikdə, dövlət qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyır.”.

3056619
83.26%

350426
9.55%

264229
7.19%

16

  71-ci maddənin II hissəsinə aşağıdakı məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilsin:
  “Hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması dövlət tərəfindən gözlənilən nəticəyə mütənasib olmalıdır.”.

3203857
87.27%

269630
7.34%

197787
5.39%

17

  85-ci maddənin I hissəsində “yaşı 25-dən aşağı olmayan” sözləri “seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan” sözləri ilə əvəz edilsin.

3238609
88.21%

248864
6.78%

183801
5.01%

18

  89-cu maddənin I hissəsinin birinci bəndinin 5-ci yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda 6-cı və 7-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:
  “6) bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin III hissəsinin tələbini pozduqda;
  7) deputat üçün qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını kobud surətdə pozduqda.”.

3200508
87.18%

269777
7.35%

200989
5.47%

19

  Aşağıdakı məzmunda 981 -ci maddə əlavə edilsin:
  “Maddə 981. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması
  I. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin eyni çağırışı bir il ərzində iki dəfə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərdikdə və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda üzvlüyə namizədləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən iki dəfə təqdim edildikdən sonra, qanunla müəyyən edilmiş müddətdə təyin etmədikdə, habelə bu Konstitusiyanın 94-cü və 95-ci maddələrində, 96-cı maddəsinin II, III, IV və V hissələrində, 97-ci maddəsində göstərilən vəzifələrini aradan qaldırıla bilməyən səbəblər üzündən icra etmədikdə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisini buraxır.
  II. Növbədənkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti beş ildən az ola bilər. Bu halda Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbəti seçkilər növbədənkənar seçkilərdə seçilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddətinin beşinci ilinin noyabr ayının birinci bazar günü keçirilir.”.

3206782
87.35%

268086
7.30%

196406
5.35%

20

  100-cü maddədən “Yaşı otuz beşdən aşağı olmayan,” sözləri çıxarılsın.

3339441
90.96%

182324
4.97%

149509
4.07%

21

  101-ci maddənin I hissəsində “5” rəqəmi “7” rəqəmi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
  “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan edə bilər.”.

3346516
91.15%

177638
4.84%

147120
4.01%

22

  Aşağıdakı məzmunda 1031 -ci maddə əlavə edilsin:
  “Maddə 1031. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentləri
  I. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər.
  II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir.”.

3277955
89.29%

217419
5.92%

175900
4.79%

23

  105-ci maddədə:
  23.1. I hissənin birinci cümləsində “üç ay ərzində” sözləri “60 gün müddətində” sözləri ilə, ikinci cümləsində “Baş naziri” sözləri “Birinci vitse-prezidenti” sözləri ilə əvəz edilsin;
  23.2. II hissədə “Baş naziri” sözləri “Birinci vitse-prezidenti” sözləri ilə, “səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri” sözləri “müəyyən etdiyi ardıcıllıqla Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti Birinci vitse-prezident statusu almış olur və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini” sözləri ilə əvəz edilsin;
  23.3. III hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
  “III. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş naziri icra edir.”;
  23.4. aşağıdakı məzmunda IV hissə əlavə edilsin:
  “IV. Bu maddənin II hissəsində göstərilən səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri icra edir. Həmin səbəblərə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədrinin icra etməsi mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin başqa vəzifəli şəxs tərəfindən icrası haqqında qərar qəbul edir.”.

3221077
87.74%

255824
6.97%

194373
5.29%

24

  Aşağıdakı məzmunda 1061 -ci maddə əlavə edilsin:
  “Maddə 1061. Azərbaycan Respublikası vitse-prezidentlərinin toxunulmazlığı
  I. Səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin şəxsiyyəti toxunulmazdır.
  II. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanma hallarından başqa tutula bilməz, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz.
  III. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti cinayət başında yaxalanarsa, tutula bilər. Belə olduqda onu tutan orqan bu barədə dərhal Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna xəbər verməlidir.
  IV. Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidentinin toxunulmazlığına yalnız Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən xitam verilə bilər.”.

3221908
87.76%

256190
6.98%

193176
5.26%

25

  Aşağıdakı məzmunda 1081 -ci maddə əlavə edilsin:
  “Maddə 1081. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin təminatı
  Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidmətləri təmin edir.”.

3223244
87.82%

255863
6.97%

191218
5.21%

26

  Aşağıdakı məzmunda 1101 -ci maddə əlavə edilsin:
  “Maddə 1101. Dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnun verilməsi
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlamaq hüququnu vitse-prezidentə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi digər şəxslərə verə bilər.”.

3225822
87.89%

253729
6.91%

190774
5.20%

27

  121-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:
  “Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, Baş nazirin müavini, nazir, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı rəhbəri vəzifəsinə seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı təyin edilir.”.

3231055
88.03%

248717
6.78%

190553
5.19%

28

  126-cı maddənin I hissəsində “Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçkilərdə” sözləri “Seçkilərdə” sözü ilə əvəz edilsin.

3090913
84.21%

333897
9.10%

245515
6.69%

29

  Aşağıdakı məzmunda 1461 -ci maddə əlavə edilsin:
  “Maddə 1461. Bələdiyyələrin məsuliyyəti
  Bələdiyyələr, bələdiyyə qulluqçuları ilə birlikdə, bələdiyyə qulluqçularının qanuna zidd hərəkətləri və hərəkətsizliyi nəticəsində insan hüquq və azadlıqlarına dəymiş ziyana görə və onların təminatının pozulmasına görə mülki məsuliyyət daşıyırlar.”.

3101157
84.49%

329539
8.98%

239629
6.53%